Jamblikhos

Ἰάμβλιχος

Περὶ τῶν Αἰγυπτίων μυστηρίων

Egyptiläisten mysteereistä

Φῂς τοίνυν πρῶτον διδόναι εἶναι θεούς τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐκ ὀρθὸν οὑτωσὶ λεγόμενον. Συνυπάρχει γὰr ἡμῶν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ ἡ περὶ θεῶν ἔμφυτος γνῶσις, κρίσεώς τε πάσης ἐστὶ κρείττων καὶ προαιρέσεως, λόγου τε καὶ ἀποδείξεως προϋπάρχει, συνήνωταί τε ἐξ ἀρχῆς πρὸς τὴν οἰκείαν αἰτίαν καὶ τῇ πρὸς τἀγαθὸν οὐσιώδει τῆς ψυχῆς ἐφέσει συνuφέστηκεν.

φημί – sanoa ; τοίνυν – siis, lisäksi ; πρῶτος η ον – ensimmäinen, ensiksi ; δίδωμι – antaa, myöntää, sallia ; εἷμι – olla [olemassa], elää ; θεός ου ὁ/ἡ – jumala ; δέ – mutta ; οὐκ – ei ; ὀρθός ή όν – suora, pysty, oikea, tosi ; oὕτω(ς), οὕτωσί – näin, tällä tavoin ; λέγω – puhua ; σύν – yhdessä ; ὑπάρχω – alkaa, olla ensimmäinen ; γάρ – sillä, koska ; ἡμεῖς – me ; αὐτός ή ό – itse, yksin ; οὐσία ας ἡ – olemus, substanssi ; περί + AKK – G + koskien ; ἔμφυτος ον – synnynnäinen, sisäsyntyinen ; γνῶσις εως ἡ – gnosis ; κρίσις εως ἡ - ero, epäsopu, päättely ; τε... καί – sekä... että ; πᾶς πᾰντός πᾶσα ης πᾶν τός – kaikki ; κρείττον ον – vahvempi, väkevämpi, parempi ; προαίρεσις εως ἡ – vapaa tahto, suunnitelma ; λόγος ου ὁ – sana, puhe, järki, todistelu ; ἀπόδειξις εως ἡ – osoittaminen, todistus ; πρό – ennen, edessä, edeltä ; συνήνωταί – ; ἐκ ἐξ + G – -sta/-stä ; ἀρχή ῆς ἡ – alku, alkuperä, alkuperuste ; πρός + AKK – G + kohti, vastaan, mukaan ; οἰκεῖος α ον – oma, ADES + kuuluva, koti- ; αἰτία ας ἡ – syy, peruste, motiivi ; τό ἀγαθόν – Hyvä ; οὐσιώδης ες – olemukseen kuuluva ; ψυχή ῆς ἡ – henki, elämä, sielu ; συνυφίστημι – tukea, olla tukena

Sanot siis aluksi, että jumalten olemassaolon [voi vain] tunnustaa, mutta ei ole oikein puhua tällä tavoin, sillä sisäsyntyinen gnosis jumalista on samaa perua kuin meidän oma olemuksemme (/substanssimme). Se on sekä kaikenlaista päättelyä että vapaata tahtoa väkevämpi. Se edeltää järkeilyä (/diskursiivista ajattelua) ja todistelua. Se on [ollut] alusta asti yhtä oman syynsä kanssa ja kulkee rinnan sielun olemukseen (/substanssiin) kuuluvan, Hyvään [pyrkivän] taipumuksen kanssa.